Hyvinvointialueen strategia ohjaa muutoksia

01.11.2023

Eräässä tilaisuudessa äskettäin kysyttiin, onko Kainuun hyvinvointialueella jonkinlainen strategia, mitä alueella touhutaan. Onhan meillä toki. Hyvinvointialueella on voimassa aluevaltuuston 20.11.2022 vahvistama strategia, joka on löydettävissä  https://hyvinvointialue.kainuu.fi/strategia   Laki hyvinvointialueesta (611/2021) ohjaa hyvinvointialueita ohjaamaan toima asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian perustana on arvio väestön hyvinvoinnista, alueen tilanteesta ja taloudesta sekä näiden muutoksista. Kainuun hyvinvointialueen strategia on alueen yhteinen – se kattaa kainuulaisten asukkaiden, henkilöstön, palvelutoiminnan ja yhteistyötahojen näkökulmat.  

Kainuun hyvinvointialueen keskeisenä palvelulupauksena on        "Huo­len­pi­toa it­ses­tä ja muis­ta".

Seuraava kysymys onkin, kuinka hyvinvointialueen strategia jalkautuu eli muuttuu käytännön työksi. Suunnitelma ei ole tarkoitettu pöytälaatikkoon unohtumaan, vaan on tarkoitettu aktiiviseen käyttöön. "Huolenpito itsestä ja muista" voi tarkoittaa myös kansalaisten vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista. Toivottavasti mahdollisimman harvoin asiakkaan lähin omainen on viranomainen. 

Kun hyvinvointialueella on yli 250 toimintayksikköä, kokonaisuuden kattava strategia ei voi olla kovin yksityiskohtainen. Toimialueilla ja yksiköillä on sitten omat toimintasuunnitelmansa, joiden taustana hyvinvointialueen yleinen strategia huomioidaan. 

Yleensä strateginen johtaminen on pitkäjänteistä, useita vuosia kattavaa toimintaa, joka eroaa päivittäin hoidettavasta operatiivisesta toiminnasta. Joskus strategian ja päivittäisen työn erottaminen toisistaan voi tuottaa vaikeuksia. Esimerkkinä vaikkapa uuden laitoskeittiön rakentamispäätös on strategiaan kuuluva asia, torstain hernekeitto ja pannukakku toiminnallinen operatiivinen kysymys.

Tulevat ajat ovat hyvinvointialueille haasteelliset, koska lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten ja rahoituksen välillä on ristiriitaa. Väestörakenne ja sitä kautta palvelutarve on muuttunut. Aiempina aikoina usein todettiin, että palveluja järjestetään resurssien sallimissa rajoissa. Jos tämä ei riitä, on palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja uudistettava nykyistä kustannustehokkaampaan suuntaan. Yksi keino ei tähän riitä, vaan tarvitaan keinovalikoimia.

Nyt vuonna 2023 elämme sosiaali- ja terveyspalveluissa  ja pelastustoimessa muutosten aikaa sekä hyvässä että haasteellisessa mielessä.  - Runomitassa ilmaistuna meidän on uudesta luotava maa. Alkuperäisestä poiketen merten taa ei ole tarpeen lähteä, kun alueen elinvoimasta ja työvoimasta pidetään kiinni. 

Toivon meille jaksamista tähän ja huomiseen päivään  -  yhdessä eteenpäin !