Soten ympärivuorokautisista (24/7) päivystyksistä

13.02.2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalveluissa on Suomen eri osissa vaihtelua, koska mm. väestömäärät, etäisyydet, hoitoketjut ja palvelujen järjestämistavat vaihtelevat eri osissa maata. Oulun yliopiston maantieteen laitoksen selvityksessä (2015) matka-ajat lähimpään keskussairaalaan ovat vaihdelleet alle 15 minuutista yli 2 tuntiin. Pitkät saavutettavuusajat ovat painottuneet erityisesti Pohjois- ja Itä –Suomeen. Päivystyspalvelujen saatavuutta on osalla alueista täydennetty ja parannettu STM:n poikkeusluvalla perusterveydenhuollon ympärivuorokautisilla päivystyksillä ja ensihoitopalvelua kehittämällä. - Kainuun hyvinvointialueella toimii yksi ympärivuorokautinen päivystys, joka toimii Kajaanissa Kainuun keskussairaalassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on julkistanut 11.1.2024 selvityksen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten nykytilasta ja tulevaisuuden muutostarpeista 

https://stm.fi/documents/1271139/1335367/Sairaala-ja+p%C3%A4ivystysselvitys_Ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+ehdotukset.pdf/86a274ce-0eff-07df-deff-46a90806b65f/Sairaala-+ja+p%C3%A4ivystysselvitys_Ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+ehdotukset.pdf/Sairaala-+ja+p%C3%A4ivystysselvitys_Ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+ehdotukset.pdf?t=1704959326857

Vaikka asiakas/potilas voi hakeutua akuutissa tilanteessa lähimpään päivystävään toimipisteeseen, jatkohoito voi toteutua sairaaloiden kesken ennalta sovittujen työnjakojen ja hoitoprosessien mukaisesti muullakin paikkakunnalla. Joskus tähän liittyviä sairaalasiirtoja on kutsuttu "ambulanssiralliksi", vaikka tosiasiassa näin varmistetaan paras mahdollinen hoitotarpeeseen perustuva palvelu.

Hoidon kulmakivenä kiireetön lähipalvelu

Ympärivuorokautisesti (24/7) päivystävien yksiköiden lukumäärää arvioidaan jatkossa, koska palvelujen järjestämistavat ovat muutoksessa. Kullakin alueella on päiväaikaisen päivystyksen ja kiireettömään hoidon terveysasemia, jotka toimivat lähipalvelujen periaatteella. Viime vuosina lisääntynyt ja monipuolistunut puhelinneuvonta ja –ohjaus ja siihen liittyvä sähköinen asiointi kuuluvat myös lähipalvelujen piiriin.

Tulevina vuosina tarvitaan muutosvalmiutta

Lähivuosina monet tekijät kuten väestömäärien ja –rakenteiden muutokset, palvelurakenteiden uudistaminen, digitalisaatio ja etätyö, valtakunnallinen ja alueellinen työvoiman saatavuus, muuttoliike ja yhteinen tahtotila ohjaavat Kainuun ja muiden hyvinvointialueiden tulevia vuosia.

Sote –palvelujen rahoitus perustuu moniin tarveperusteisiin tekijöihin, joita ministeriöt ja THL seuraavat säännöllisesti. Kainuun hallintokokeilu (2005-2012) ja sen jälkeen toiminut Kainuun sote –kuntayhtymä (2013 – 2022) ovat tarjonneet meille sopeutusvaiheen, jota useilla muilla ns sirpalealueilla ei ole ollut käytettävissä. Nyt 2024 Kainuun hyvinvointialueella on mahdollisuus uudistua - toivottavasti yhteisessä ymmärryksessä ja kaikkien parhaaksi.


Päivystyspalvelujen järjestämisestä

Ennen päivystykseen hakeutumista suositellaan yhteydenottoa päivystysapuun puhelimitse 116117 tai hätätilanteessa 112, tietoverkossa https://116117.fi/ . Päivystysavun kautta saatava hoitotarpeen arvio ohjaa asiakkaita palvelujen piiriin oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, millä pyritään vähentämään jonotusta ja ruuhkaa.

Päivystystoiminnan järjestämisestä on säädetty hyvinvointialueita koskevassa lainsäädännössä, sekä terveydenhuoltolaissa. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 ja päivystysasetuksessa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170583 .

Päivystystoimintaan kiinteästi liittyvää ensihoitopalvelua ohjaavat valtakunnallisesti myös terveydenhuoltolaki ja ensihoitoasetus https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170585 sekä tarkemmalla tasolla hyvinvointialueen palvelutasopäätös, jolla ohjataan alueen ambulanssien määrää, sijoitusta ja valmiusaikoja.

Hyvinvointialueen pelastustoimi on kuulunut vuodesta 2023 alkaen yhteiseen organisaatioon ja päivystää alueellisen palvelutasopäätöksen ja pelastustoimen järjestämistä koskevan lain https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210613 mukaisesti.

Sairaalaverkkoselvityksen jatkuessa

näyttää siltä, että Kainuun hyvinvointialueen päivystyspalvelujen turvaaminen on maakunnallinen edunvalvontatehtävä, jolla on myös valtakunnallista ulottuvuutta. Tähän tarvitaan kaikkien tahojen tuki !


                          Viite: hallituksen esitys 319/2022